A kialakult egészségügyi veszélyhelyzet okán sajnálatos módon nagyon sok KATA-s egyéni vállalkozóval szünteti meg a megbízási szerződést a megbízója, a rendkívüli körülményekre való hivatkozással.

Elengedhetetlen egy jól működő üzleti együttműködés során a kommunikáció és hogy figyelemmel legyünk a szerződő partnerünk, legyünk akár megbízói, akár megbízotti pozícióban, igényeire, melyeket napjainkban a járványügyi intézkedések is nagy mértékben befolyásolnak. Üzletek zárnak be, termelési folyamatokat állítanak le, megrendeléseket korlátoznak és kijárási tilalmat rendelnek el. Ezen szükséges és indokolt intézkedések viszont komoly kihatással vannak az egyéni vállalkozói létre is, kihívás elé állítva ezzel a KATA-sok ezreit.

A mai magyar katás egyéni vállalkozások többsége megbízottként fejt ki tevékenységet a különböző gazdasági területeken, és sajnálatos módon saját bőrükön tapasztalják, hogy rendre mondják fel megbízási szerződéseiket a megbízóik a kialakult helyzetre hivatkozással, ami valahol természetes velejárója a gazdasági eseményeknek, melyek ezt a piacot is befolyásolják,

de szeretném azt is hangsúlyozni a KATA-s egyéni vállalkozások érdekeit szem előtt tartva, hogy érdemes odafigyelni arra, hogy a megbízók ne éljenek vissza a járványügyi helyzet okozta bizonytalansággal, ezáltal ne okozzanak kárt a megbízottaknak.

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy nagyon fontos hogy a KATA-s egyéni vállalkozások rendelkezzenek írásbeli megbízási szerződéssel. Az írásbeliség nem csak a szerződéses kapcsolat létrejöttekor fontos szempont, de annak megszüntetése esetén is jelentőséggel bír, és most az utóbbira szeretném felhívni a figyelmet, aminek különös aktualitása van.

 

A Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:278. §- rendelkezik általánosságban a megbízási szerződések felmondásáról.
(1) A szerződést bármelyik fél felmondhatja.
(2) A megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.
(3) Ha a szerződést a megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízó szerződésszegése miatt került sor.
(4) A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

 

A megbízási szerződés megszüntetésének lehetséges módjai a közös megegyezés, a rendes felmondás és rendkívüli vagy azonnali hatályú felmondás. A közös megegyezés ahogyan a kifejezésben is benne foglaltatik, a szerződő felek közös akarattal szeretnék a jövőre nézve a szerződéses viszonyaikat megszüntetni.

A rendes felmondás esete, mint megszüntetési ok, 30 napos felmondási idő alkalmazásával kerül tipikusan meghatározásra. Ebben az esetben a szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási határidővel felmondhatja. Alapesetben tehát az írásbeli megbízási szerződések tekintetében a felmondási idő a felmondásnak írásban a másik fél által igazolható módon átvett közlését követő hónap első napjával kezdődik.

Itt szeretném felhívni a KATA-s egyéni vállalkozók figyelmét arra, hogy vizsgálják meg hogy hogyan szabályozza a megbízási szerződésük a rendes felmondás eseteit, mert ha a fenti példámat vesszük, és a megbízó rendes felmondással szünteti meg a KATA-s egyéni vállalkozó megbízottnak a tevékenységét, akkor a megbízott jogosult még a felmondási időre járó megbízási díj kifizetésére. 

 

A megbízási szerződés megszüntetésének harmadik esete az azonnali hatályú, vagy rendkívüli felmondás. Ezen megszüntetési okra a másik fél súlyos szerződésszegő vagy jogszabálysértő magtartása esetére való hivatkozással, vagy a megbízó vagy megbízott szerződésben rögzített bármely kötelezettségének szándékos, súlyos vagy ismétlődő jelleggel való megszegésének az eseteit jelenti. Az azonnali hatályú felmondás jogát a másik félhez intézett írásos, ajánlott levélben megküldött, vagy átvett felmondó nyilatkozattal lehet gyakorolni.

A szerződő felek a szerződés megszűnését követően a szerződésben meghatározott napon belül kötelesek egymással elszámolni. A felmondás pillanatáig teljesített szolgáltatásokra elszámolási kötelezettség vonatkozik.

A járványügyi helyzetben többségében a rendes felmondás lehetőségével élnek a megbízók, így ha a szerződésünkben kikötöttünk felmondási időt, figyeljünk arra, hogy a nekünk mint megbízottaknak a felmondási időre járó megbízási díjunk is kifizetésre kerüljön.

Bátran állítsuk a jogainkat a saját szolgálatunkba!

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nem szeretnél lemaradni a fontos határidőkről, hírekről és változásokról a KATA adózással kapcsolatban?

Nem szeretnél lemaradni a fontos határidőkről, hírekről és változásokról a KATA adózással kapcsolatban?

Íratkozz fel hírlevelünkre!

Sikeresen felíratkoztál a hírlevelünkre!